Savivaldybės biudžetinė įstaiga savivaldybe . Biliūno g. 31, LT-29111 Anykščiai    Įstaigos kodas 190046913
Tel. (8 381) 50862
El. p. info@aavp.lt  

europos ženkliukas

Specialusis pedagogas

LS

Spec. pedagogės Laimos Strolienės darbo grafikas                               Spec. pedagogės Dangiros Gailevičiūtės darbo grafikas

SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ TEIKIAMOS PASLAUGOS 

Specialiųjų pedagogų teikiamų paslaugų pagrindinis tikslas - didinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio mokinio (vaiko) ugdymosi veiksmingumą.

Mokslo metų pradžioje specialieji pedagogai atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programas bei įvertina pažangą progimnazijoje ar, esant žymiai ribotam mokinio mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės, - mokinio namuose.

Pataria mokytojams, kaip pritaikyti Bendrąsias ugdymo programas, atitinkančias specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių poreikius bei galimybes, jas modifikuojant ir adaptuojant.

Padeda specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdami į kiekvieno specialiųjų ugdymo poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.

Bendradarbiauja su mokytojais, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, progimnaziją aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais.

Teikia rekomendacijas, metodinę pagalbą pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo, techninės pagalbos ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.

Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.

Šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja progimnazijos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.

Vykdo kitus progimnazijos direktoriaus pavedimus, susijusius su specialiojo pedagogo pareigomis, ir atlieka kitus netiesioginius su mokiniais darbus, kuriuos įsakymu nustato progimnazijos direktorius, suderinęs su mokytojų taryba ir specialiuoju pedagogu.

Specialieji pedagogai atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą, korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą ir specialiųjų poreikių mokinių saugumą, sveikatą ir gyvybę savo darbo metu.

Dalyvauja progimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje. Taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves. Kaupia metodinę, vaizdinę medžiagą.