Savivaldybės biudžetinė įstaiga savivaldybe . Biliūno g. 31, LT-29111 Anykščiai    Įstaigos kodas 190046913
Tel. (8 381) 50862
El. p. info@aavp.lt  

europos ženkliukas

Istorija

Vienuolyno vėjai

MUS MOKĖ IR VIENUOLĖS

Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos ištakos – Anykščių Šv. Kryžiaus kongregacijos privatinė pradinė mokykla, veikusi 1922–1940 metais. Anykštėnai ją vadino tiesiog vienuolyno mokykla.Tai buvo vienintelė privatinė pradinė mokykla, veikusi Anykščiuose tarpukario laikotarpiu. Pirmosios mokytojos buvo Antanina Volodkaitė ir Olimpija Rajunčaitė. Šioje mokykloje niekada nestigo vaikų, norinčių mokytis. O būdavo ir taip, kad mokykla dėl mažų patalpų nepajėgdavo priimti visų norinčių, 1924 m. mokinių sąraše buvo 146, o nuo 1938 m. daugiau kaip 200 mokinių.

MOKĖ IR RAŠYTOJAS ANTANAS VIENUOLIS

1944 -ųjų rudenį, kai Anykščiuose labai trūko mokytojų, 62 metų rašytojas ir vaistininkas Antanas Vienuolis - Žukauskas buvo pakviestas mokyti vaikus rusų kalbos. Paskutinį savo gyvenimo dešimtmetį rašytojas vis dažniau bendraudavo su pedagogais, buvo dažnas mokinių svečias. Jaunajai Anykščių mokytojų kartai jis tapo santūrumo, ramybės ir nuoširdumo pavyzdžiu. 1957 metų rugpjūtį iš mūsų mokyklos senojo pastato aktų salės Antanas Vienuolis-Žukauskas buvo išlydėtas į smėlio kalnelį.

IŠAUGOME IKI VIDURINĖS

1947 m. įkurta pirmoji septynmetė mokykla, kuri veikė iki 1961 metų. 1961–1962 mokslo metais mokykla buvo reorganizuota į I-ąją aštuonmetę mokyklą. 1965 m., J. Biliūno vidurinei mokyklai persikėlus į naujas patalpas, ši aštuonmetė mokykla įsikūrė senosiose jos patalpose J.Biliūno gatvėje. Dar po dvejų metų 1967 -aisiais ji pertvarkyta į Anykščių 2-ąją vidurinę mokyklą. 1970 m. išleista pirmoji abiturientų laida – 17 mokinių, kurių auklėtoja buvo mokytoja D. Strazdienė.
Pokario metais Anykščiuose veikė ir atskira 2-oji aštuonmetė mokykla, kurioje buvo dėstoma rusų kalba. Mažėjant mokinių, norinčių mokytis rusiškai, ši aštuonmetė įsiliejo į 2-ąją vidurinę ir pagaliau visai joje ištirpo. 1981 m. pradžioje 2-ojoje vidurinėje mokykloje sklido artėjančių permainų nuojautos.

PASITIKOME GRĮŽTANTĮ RAŠYTOJĄ

1982 m. pavasarį, kai plačiai ir iškilmingai buvo minimas Antano Vienuolio-Žukausko gimimo šimtmetis, Anykščių 2-oji vidurinė mokykla džiaugėsi, susiejusi savo vardą su Rašytoju.Tuometinės vyriausybės nutarimu ji tapo Antano Vienuolio vidurine mokykla. Šventinio renginio metu iškilmingai atidengtas A.Vienuolio bareljefas (aut.M.Skučas), taip pat fojė papuošė vitražai (aut. A. Markevičius ir A. Danyla), medžio drožiniai rašytojo kūrybos motyvais (aut. J.Tvardauskas), kompozitorius V.Telksnys ir poetas S. Žlibinas sukūrė dainą „Tavo žodžių šviesa“, kuri tapo mokyklos himnu. Taigi, Rašytojas grįžo į jam labai gerai pažįstamą ir artimą mokinių pasaulį. Grįžo ir visam laikui susiliejo su mokykla.

ILGAS KELIAS Į GIMNAZIJĄ

1994 m. Švietimo ir mokslo ministerija leido atdaryti pirmąją realinę gimnazijos klasę, o 1995 m. rudenį - humanitarinę. Laukė nelengvi išbandymų metai. Kas suskaičiuos, kiek parašyta kontrolinių darbų, norint įrodyti, kad esame verti gimnazijos vardo. 1997 m. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos kolegija pritarė Gimnazijų tarybos išvadoms ir Antano Vienuolio vidurinei mokyklai suteikė gimnazijos statusą ir vardą. 1998 m. mokykla išleido pirmąją gimnazistų laidą - 30 mokinių.
Antano Vienuolio gimnazija užmezgė tvirtus ryšius su Norvegijos Askoj gimnazija, nuolat keitėsi mokinių ir mokytojų delegacijomis, mokėsi vieni iš kitų, dvi mokinės: Donata Markilevičiūtė ir Virginija Šiaučiulytė Norvegijoje gyveno ir mokėsi vienerius metus, puikiai išmoko tos šalies kalbą, Gimnazijos direktoriaus Johano Ivaro Solviko dėka gimnazija gavo daug labdaros. Antano Vienuolio gimnazija nuolat dalyvavo tarptautiniuose projektuose, konkursuose ir programose.
Gimnazija visada didžiavosi savo mokinių pasiekimais. 2003 m. KTU gimnazijos surengtame intelekto konkurse „Žvaigždžių valanda“ Antano Vienuolio gimnazijos komanda užėmė I vietą, 2004 m. geriausių Lietuvos abiturientų tarpe buvo Inga Paplauskaitė, tris valstybinius egzaminus išlaikiusi 100 balų, 2011 m. tokį pat puikų rezultatą pasiekė Karolis Deveikis. Kasmet gimnaziją pradžiugindavo mokiniai tarptautiniuose, respublikiniuose, rajoniniuose komkursuose laimėję prizines vietas.
Ryškus gimnazijos gyvenimo akcentas buvo teatrinė veikla. Naujametinės mokytojų „kaukės“, daugybė spektaklių, režisuotų mokytojų bei profesionalių režisierių, buvo suvaidinti mokyklos scenoje. Aukso amžiumi buvo laikas, kai visas kūrybinės gimnazijos pajėgas teatrinei veiklai telkė šviesios atminties a.a. režisieriai Galina ir Vytautas Germanavičiai.
2012 m. balandžio mėn. mūsų gimnazija iškilmingai atšventė mokyklos įkūrimo 90-metį. Iš viso gimnazija išleido šešiolika abiturientų laidų.

ČIA SKLEIDĖSI JŲ SPARNAI

Per šį ilgą laikotarpį mokykloje mokėsi daugybė mokinių, kurių gyvenimą galima pavadinti išbandymų ar sėkmės istorijomis. Tai politiniai kaliniai-tremtiniai K. Banionis, P.Bražinskas, A. Keiba, A. Pakšys, O.Paulavičiūtė, muzikė pianistė, muzikos pedagogė Gr. Ručytė-Landsbergienė, technikos mokslų daktarai A. Čižas, D.Navikaitė, informatikos mokslų daktaras, profesorius A.Avižienis, kunigai – V. Mamėnas, J. Juodelis, R. Pukenis, krepšininkas S. Jovaiša, sunkiaatletis E. Maldžius, aviacijos sporto meistras V. Galvonas, matematikė informacinių sistemų analitikė A. Baliūnaitė, teatro režisierius N. Petrokas, istorikai T. Baranauskas ir dr. Norbertas Černiauskas, chemikas prof. dr. K. Baltakys , R. Žemaitienė biomedicinos mokslų, medicinos daktarė, L.Stonienė biomedicinos mokslų daktarė, pulkininkas G. Bagdonas, pulkininkas G. Grina, A. Leika, brigados generolas-majoras, Karinių jūrų pajėgų vyr. ltn. T. Mameniškis, T. Kontrimavičius – žurnalistas, kraštotyrininkas, aktoriai D.Cholinas, J. Čepulis bei daugelis kitų mokyklą, Anykščius ir Lietuvą mylinčių žmonių.

PO REORGANIZAVIMO – PROGIMNAZIJA

Vystant švietimo reformai, jau 2004 m. šalyje prasidėjo tinklo pertvarka. Šis procesas kėlė daug aistrų mokyklų, mokytojų, mokinių, jų tėvų bendruomenėje. Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. Antano Vienuolio gimnazija buvo perorganizuota į Antano Vienuolio progimnaziją.
Gyvenimas eina į priekį.