Savivaldybės biudžetinė įstaiga savivaldybeJ.Biliūno g. 31, LT-29111, Anykščiai
Įstaigos kodas 190046913
Tel. (8 381) 50860
El. p. avp.anyksciai@gmail.com 

europos ženkliukas

Ugdymas

PAAIŠKINIMAS APIE FORMALIOJO IR NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMŲ VYKDYMĄ PROGIMNAZIJOJE 

Progimnazija vykdo šias funkcijas:
1. Teikia pradinį, pagrindinį išsilavinimą:
pradinio ugdymo paskirtis - suteikti asmeniui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros, taip pat ir etninės, pagrindus, elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą;
pagrindinio ugdymo paskirtis - suteikti asmeniui dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, ugdyti tautinį sąmoningumą, išugdyti siekimą ir gebėjimą apsispręsti, pasirengti ir mokytis toliau;
2. Formuoja ir įgyvendina mokinių ugdymo turinį pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintus bendruosius arba jos nustatyta tvarka suderintus individualius ugdymo planus ir bendrąsias programas, paiso savo mokinių poreikių įvairovės, derindama ugdymo turinį, siūlydama ir taikydama skirtingus mokymo (-si ) būdus;
3. Organizuoja mokinių neformalųjį ugdymą, atsižvelgdama į mokinių poreikius;
4. Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų poreikių vaikams, organizuoja specialiųjų
5. Kuria progimnaziją, kaip vieną iš Anykščių mieste veikiančių bendruomenės kultūros židinių.

Pradinio, pagrindinio ugdymo programos pirmųjų metų ir naujai atvykusių mokinių adaptacinis laikotarpis.
1-os klasės mokiniams, pradedantiems mokytis pagal pradinio ugdymo programą, 5-os klasės mokiniams, pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą ir naujai atvykusiems mokiniams, skiriamas 1 mėnesio adaptacinis laikotarpis;
Per rugsėjo mėnesį:
1–4-tų klasių mokinių pasiekimai fiksuojamai atitinkamuose dienyno skiltyse įrašant mokinio pasiektą mokymosi lygį (nepatenkinamas, patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis), jei tėvai (globėjai, rūpintojai) pageidauja.
5–tų klasių ir naujai atvykusių mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami pažymiais (jei to pageidauja mokiniai). Nepatenkinami pažymiai į dienyną nerašomi.

Adaptacinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje patikrinami mokinių pasiekimai. Mokytojai taiko individualius mokinių pažinimo metodus, siekdami išsiaiškinti mokinių ugdymo pasiekimus. Rezultatai aptariami 1-ų, 5-tų ir kitų klasių tėvų susirinkimuose.