Savivaldybės biudžetinė įstaiga savivaldybe . Biliūno g. 31, LT-29111 Anykščiai    Įstaigos kodas 190046913
Tel. (8 381) 50862
El. p. info@aavp.lt  

europos ženkliukas

Teisės aktai

Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

Bendrosios ugdymo programos

Bendrieji ugdymo planai

Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”

Vaiko teisių konvencija

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas

Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas

Ugdymosi šeimoje tvarkos aprašas

Anykščių rajono savivaldybės trūkstamų specialybių pedagogų pritraukimo, ugdymo mokslų bakalauro, pedagogikos profesinių bei perkvalifikavimo studijų kofinansavimo tvarkos aprašas

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl mokyklų, padedančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje sąrašo

Anykščių rajono mokyklų mokinių ir vaikų globos įstaigų gyventojų vežiojimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas

Anykščių rajono savivaldybės mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašas

Anykščių rajono savivaldybės mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo pakeitimas

Anykščių rajono savivaldybės paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašas

Anykščių rajono savivaldybės paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo pakeitimas

Anykščių rajono savivaldybės gabių mokinių skatinimo tvarkos aprašas

Gabių mokinių skatinimo komisijos veiklos reglamentas

Priėmimo į Anykščių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Anykščių rajono bendrojo ugdymo mokyklų aptarnaujamos teritorijų nuoroda: https://www.anyksciai.lt/portal/apps/webappviewer/index.html?id=43ab1c87e3e549e2bf04aeda6cc5dca5

Su kitais progimnazijos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos svetainėje