A- A A+

Savivaldybės biudžetinė įstaiga savivaldybe . Biliūno g. 31, LT-29111 Anykščiai    Įstaigos kodas 190046913
Tel. (8 381) 50862
El. p. info@aavp.lt  

europos ženkliukas

Atestacijos komisija

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Jolanta Bakšienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininkė;

Egidijus Šilaika, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, komisijos pirmininko pavaduotojas  – narys;

Julija Tuskenienė, socialinė pedagogė – narė;

Zita Ribokienė, psichologė – narė;

Audra Steponavičiūtė, mokytoja – narė;

Asta Grinienė, mokytoja – narė;

Laima Strolienė, specialioji pedagogė – narė;

Dangira Gailevičiūtė, spec.pedagogė – narė;

Ridita Tveritnevienė, logopedė – narė;

Rima Japertienė, raštvedė – sekretorė.

 Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS)

 ATESTACIJOS KOMISIJA                                                                                                                

Egidijus Šilaika – progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui (komisijos pirmininkas, Progimnazijos tarybos siūlymu);

Nijolė Pranckevičienė – Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos narė, steigėjo atstovė);

Asta Laskauskienė – pradinio ugdymo mokytoja (komisijos narė, Mokytojų tarybos atstovė);

Dalia Keibienė – geografijos mokytoja (komisijos narė, Mokytojų tarybos atstovė);

Violeta Raugalienė – matematikos ir informacinių technologijų mokytoja (komisijos narė, Mokytojų tarybos atstovė, Profesinės sąjungos komiteto atstovė);

Vilma Šeštokienė – tėvų atstovė (komisijos narė, Progimnazijos tarybos atstovė);

Kazimieras Šapoka – tėvų atstovas (komisijos narys, progimnazijos tarybos atstovas).

 

KRIZIŲ VALDYMO GRUPĖ

Danutė Mažvylienė, direktorė – grupės vadovė;

Egidijus Šilaika, direktoriaus pavaduotojas ugdymui – atsakingas už komunikaciją;

Jolanta Bakšienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – narė, atsakinga už    komunikaciją;

Robertas Deveikis, direktoriaus pavaduotojas ūkui reikalams – narys, atsakingas už komunikaciją;

Julija Tuskenienė, socialinė pedagogė – narė, atsakinga už psichologinės pagalbos organizavimą ir teikimą;

Dangira Gailevičiūtė, specialioji pedagogė – narė, atsakinga už psichologinės pagalbos organizavimą ir teikimą;

Violeta Raugalienė, mokytoja – narė, atsakinga už komunikaciją;

Valentinas Gudėnas, mokytojas – narys, atsakingas už saugumą;

Domas Jaskūnas, visuomenės sveikatos specialistas vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje – narys, atsakingas už pirmosios medicininės pagalbos teikimą.

 

SMURTO PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO KOORDINAVIMO GRUPĖ

Jolanta Bakšienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininkė;

Egidijus Šilaika, direktoriaus pavaduotojas ugdymui – narys;

Julija Tuskenienė, socialinė pedagogė – narė.

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Ilona Tartilienė, mokytoja – komisijos pirmininkė;

Robertas Deveikis, kompiuterinių sistemų inžinierius, laikinai atliekantis direktoriaus

pavaduotojo ūkio reikalams funkcijas, komisijos  pirmininko pavaduotojas, pirkimų organizatorius – narys;

Gitana Valančiūnienė, bibliotekos vedėja, pirkimų organizatorė - narė;

Rasa Trumpienė, buhalterė, komisijos posėdžių sekretorė – narė;

Rima Japertienė, raštvedė – narė.