">
©Antano Vienuolio progimnazija
2015 www.avienuolis.anyksciai.lm.lt
Puslapis atnaujintas 2015-09-10
Ugdymas


PAAIŠKINIMAS APIE FORMALIOJO IR NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMŲ VYKDYMĄ PROGIMNAZIJOJE


Progimnazija vykdo šias funkcijas:
1. Teikia pradinį, pagrindinį išsilavinimą:
     pradinio ugdymo paskirtis - suteikti asmeniui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros, taip pat ir etninės, pagrindus, elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą;
    pagrindinio ugdymo paskirtis - suteikti asmeniui dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, ugdyti tautinį sąmoningumą, išugdyti siekimą ir gebėjimą apsispręsti, pasirengti ir mokytis toliau;
2. Formuoja ir įgyvendina mokinių ugdymo turinį pagal Švietimo ir mokslo   ministerijos patvirtintus bendruosius arba jos nustatyta tvarka suderintus individualius ugdymo planus ir bendrąsias programas, paiso savo mokinių poreikių įvairovės, derindama ugdymo turinį, siūlydama ir taikydama skirtingus mokymo (-si ) būdus;
3.  Organizuoja mokinių neformalųjį ugdymą, atsižvelgdama į mokinių poreikius;
4. Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų poreikių vaikams, organizuoja specialiųjų
5. Kuria progimnaziją, kaip vieną iš Anykščių mieste veikiančių bendruomenės kultūros židinių.

Pradinio, pagrindinio ugdymo programos pirmųjų metų ir naujai atvykusių mokinių adaptacinis laikotarpis.
1-os klasės mokiniams, pradedantiems mokytis pagal pradinio ugdymo programą, 5-os klasės mokiniams, pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą ir naujai atvykusiems mokiniams, skiriamas 1 mėnesio adaptacinis laikotarpis;
        Per rugsėjo mėnesį:

Adaptacinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje patikrinami mokinių pasiekimai. Mokytojai taiko individualius mokinių pažinimo metodus, siekdami išsiaiškinti mokinių ugdymo pasiekimus. Rezultatai aptariami 1-ų, 5-tų ir kitų klasių tėvų susirinkimuose.


2016-2017 m.m. tikslai ir uždaviniai

1.    Užtikrinti ugdymo kokybę siekiant individualios mokinių pažangos ir pasiekimų gerinimo.

1.1.    Kryptingas ugdymo turinio diferencijavimas ir individualizavimas.
1.2.    Mokinio asmeninės pažangos stebėsenos ir pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo sistemos diegimas.
1.3.    Aktyvių mokymo metodų ir formų taikymas.
1.4.    Neformaliojo ugdymo galimybių ir aplinkos plėtojimas.

2.    Kurti mokyklą kaip besimokančią organizaciją.

2.1.Kryptingas mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, mokyklos vadovų kvalifikacijos kėlimas.
2.2.Kolegialaus grįžtamojo ryšio plėtojimas.

         3. Stiprinti bendradarbiavimą ir tikslingai vystyti partnerystę.

3.1. Institucinio bendradarbiavimo stiprinimas.
3.2. Mokyklos ir šeimos iniciatyvų skatinimas.
3.3. Naujų partnerysčių iniciavimas ir kryptingas vystymas.


   


Pamoka
Laikas
1
8.00–8.45
2
8.55–9.40
3
9.50–10.35
4
10.55–11.40
5
12.00–12.45
6
12.55–13.40
7
13.50–14.35
Pamokų laikas