">
©Antano Vienuolio progimnazija
2015 www.avienuolis.anyksciai.lm.lt

Ugdymas


PAAIŠKINIMAS APIE FORMALIOJO IR NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMŲ VYKDYMĄ PROGIMNAZIJOJE


Progimnazija vykdo šias funkcijas:
1. Teikia pradinį, pagrindinį išsilavinimą:
     pradinio ugdymo paskirtis - suteikti asmeniui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros, taip pat ir etninės, pagrindus, elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą;
    pagrindinio ugdymo paskirtis - suteikti asmeniui dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, ugdyti tautinį sąmoningumą, išugdyti siekimą ir gebėjimą apsispręsti, pasirengti ir mokytis toliau;
2. Formuoja ir įgyvendina mokinių ugdymo turinį pagal Švietimo ir mokslo   ministerijos patvirtintus bendruosius arba jos nustatyta tvarka suderintus individualius ugdymo planus ir bendrąsias programas, paiso savo mokinių poreikių įvairovės, derindama ugdymo turinį, siūlydama ir taikydama skirtingus mokymo (-si ) būdus;
3.  Organizuoja mokinių neformalųjį ugdymą, atsižvelgdama į mokinių poreikius;
4. Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų poreikių vaikams, organizuoja specialiųjų
5. Kuria progimnaziją, kaip vieną iš Anykščių mieste veikiančių bendruomenės kultūros židinių.

Pradinio, pagrindinio ugdymo programos pirmųjų metų ir naujai atvykusių mokinių adaptacinis laikotarpis.
1-os klasės mokiniams, pradedantiems mokytis pagal pradinio ugdymo programą, 5-os klasės mokiniams, pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą ir naujai atvykusiems mokiniams, skiriamas 1 mėnesio adaptacinis laikotarpis;
        Per rugsėjo mėnesį:

Adaptacinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje patikrinami mokinių pasiekimai. Mokytojai taiko individualius mokinių pažinimo metodus, siekdami išsiaiškinti mokinių ugdymo pasiekimus. Rezultatai aptariami 1-ų, 5-tų ir kitų klasių tėvų susirinkimuose.

Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos 2019–2020 m.m. prioritetai:

1.    Saugi, susitarimais pagrįsta mokymo(si) aplinka .
2.    Individuali mokinio pasiekimų pažanga ir asmenybės ūgtis.

Antano Vienuolio progimnazijos 2019–2020 m.m. tikslai ir uždaviniai

1.    Stiprinti kiekvieno mokyklos bendruomenės nario asmeninę atsakomybę už susitarimais pagrįstą saugią mokymo(si) aplinką:
1.1.    Užtikrinti LIONS QUEST socialinio emocinio ugdymo programų vykdymą;
1.2.    Kurti veiklią, iniciatyvią mokinių savivaldą;
1.3.    Stiprinti bendruomeniškumą ir bendradarbiavimą organizuojant progimnazijos renginius, projektus ir akcijas.
1.4.    Plėtoti neformaliojo švietimo galimybes.

2.    Tobulinti pamokos kokybę susitariant su mokiniais ir tėvais siekiant kiekvieno mokinio pažangos:
2.1.    Tikslingai taikyti inovatyvius ir interaktyvius ugdymo metodus ir priemones;
2.2.    Kryptingai ir nuosekliai siekti mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, vadovų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ūgties;
2.3.    Ugdyti mokinių kritinį mąstymą naudojant  Apribojimų teorijos (TOC) metodus.
   


Pamoka
Laikas
1
8.00–8.45
2
8.55–9.40
3
9.50–10.35
4
10.55–11.40
5
12.00–12.45
6
12.55–13.40
7
13.50–14.35
Pamokų laikas


Kodėl aš noriu mokytis šioje mokykloje?