">
©Antano Vienuolio progimnazija
2015 www.avienuolis.anyksciai.lm.lt
Puslapis atnaujintas 2015-09-10
Ugdymas


PAAIŠKINIMAS APIE FORMALIOJO IR NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMŲ VYKDYMĄ PROGIMNAZIJOJE


Progimnazija vykdo šias funkcijas:
1. Teikia pradinį, pagrindinį išsilavinimą:
     pradinio ugdymo paskirtis - suteikti asmeniui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros, taip pat ir etninės, pagrindus, elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą;
    pagrindinio ugdymo paskirtis - suteikti asmeniui dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, ugdyti tautinį sąmoningumą, išugdyti siekimą ir gebėjimą apsispręsti, pasirengti ir mokytis toliau;
2. Formuoja ir įgyvendina mokinių ugdymo turinį pagal Švietimo ir mokslo   ministerijos patvirtintus bendruosius arba jos nustatyta tvarka suderintus individualius ugdymo planus ir bendrąsias programas, paiso savo mokinių poreikių įvairovės, derindama ugdymo turinį, siūlydama ir taikydama skirtingus mokymo (-si ) būdus;
3.  Organizuoja mokinių neformalųjį ugdymą, atsižvelgdama į mokinių poreikius;
4. Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų poreikių vaikams, organizuoja specialiųjų
5. Kuria progimnaziją, kaip vieną iš Anykščių mieste veikiančių bendruomenės kultūros židinių.

Pradinio, pagrindinio ugdymo programos pirmųjų metų ir naujai atvykusių mokinių adaptacinis laikotarpis.
1-os klasės mokiniams, pradedantiems mokytis pagal pradinio ugdymo programą, 5-os klasės mokiniams, pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą ir naujai atvykusiems mokiniams, skiriamas 1 mėnesio adaptacinis laikotarpis;
        Per rugsėjo mėnesį:

Adaptacinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje patikrinami mokinių pasiekimai. Mokytojai taiko individualius mokinių pažinimo metodus, siekdami išsiaiškinti mokinių ugdymo pasiekimus. Rezultatai aptariami 1-ų, 5-tų ir kitų klasių tėvų susirinkimuose.


Antano Vienuolio progimnazijos  2018-2019 m. m. veiklos prioritetai:

1. Saugi, partneryste pagrįsta mokymo(si) aplinka.
2. Individuali mokinio pažanga.

Antano Vienuolio progimnazijos 2018-2019 m. m. tikslai ir uždaviniai:

1.    Stiprinti kiekvieno mokyklos bendruomenės nario asmeninę atsakomybę už vertybinėmis nuostatomis ir susitarimais pagrįstą saugią mokyklos aplinką:

1.1.    Užtikrinti prevencinių programų, skatinančių mokinių pozityvų elgesį, vykdymą;
1.2.    Kurti veiklią mokinių savivaldą siekiant kiekvieno mokinio aktyvumo;
1.3.    Puoselėti mokyklos tradicijas ir kurti naujas;
1.4.    Stiprinti bendruomeniškumą ir bendradarbiavimą organizuojant progimnazijos renginius, akcijas, ilgalaikius projektus.

2.    Tobulinti pamokos kokybę, siekiant mokytojo ir mokinio bendradarbiavimo, orientuoto į  kiekvieno mokinio individualią pažangą:

2.1.    Tikslingai taikyti informacines technologijas, interaktyvų ir inovatyvų mokymą;
2.2.    Kryptingai siekti mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, mokyklos vadovų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ūgties;
2.3.    Diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo turinį siekiant mokinių individualios pažangos augimo;
2.4.    Plėtoti neformalaus ugdymo(si) galimybes.

   


Pamoka
Laikas
1
8.00–8.45
2
8.55–9.40
3
9.50–10.35
4
10.55–11.40
5
12.00–12.45
6
12.55–13.40
7
13.50–14.35
Pamokų laikas