">
Informacija moksleivių tėveliams


Dėl mokinių maitinimo progimnazijos valgykloje
Informuojame mokinius ir jų tėvelius dėl maitinimosi progimnazijos valgykloje!
po 3 pamokų nemokamus pietus valgo 1–5 klasių mokiniai,
po 4 pamokų nemokamus pietus valgo 6–8  klasių mokiniai.
Po 2, po 3, po 4 ir po 5 pamokų mokiniai gali nusipirkti pietus už pinigus (po to,  kai išduodamas maistas, valgantiems nemokamus pietus).
Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos 20 dienų valgiaraštis (11 m. ir vyresni vaikai)
Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos 20 dienų valgiaraštis (6-10 m. vaikai)
Anykščių rajono savivaldybės Tarybos sprendimas Dėl Anykščių rajono savivaldybės mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl Anykščių rajono savivaldybės Tarybos 2019 m. Sausio 31 d. Sprendimo nr. 1-TS-15 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO, 2011 m. lapkričio 11 d. Nr. V-964


Tėvų švietimas©Antano Vienuolio progimnazija
2015 www.avienuolis.anyksciai.lm.lt


Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos 2019-2020 m.m. prioritetai:

1.    Saugi, susitarimais pagrįsta mokymo(si) aplinka .
2.    Individuali mokinio pasiekimų pažanga ir asmenybės ūgtis.

Antano Vienuolio progimnazijos 2019-2020 m.m. tikslai ir uždaviniai

1.    Stiprinti kiekvieno mokyklos bendruomenės nario asmeninę atsakomybę už susitarimais pagrįstą saugią mokymo(si) aplinką:
1.1.    Užtikrinti LIONS QUEST socialinio emocinio ugdymo programų vykdymą;
1.2.    Kurti veiklią, iniciatyvią mokinių savivaldą;
1.3.    Stiprinti bendruomeniškumą ir bendradarbiavimą organizuojant progimnazijos renginius, projektus ir akcijas.
1.4.    Plėtoti neformaliojo švietimo galimybes.

2.    Tobulinti pamokos kokybę susitariant su mokiniais ir tėvais siekiant kiekvieno mokinio pažangos:
2.1.    Tikslingai taikyti inovatyvius ir interaktyvius ugdymo metodus ir priemones;
2.2.    Kryptingai ir nuosekliai siekti mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, vadovų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ūgties;
2.3.    Ugdyti mokinių kritinį mąstymą naudojant  Apribojimų teorijos (TOC) metodus.
Pamoka
Laikas
1
8.00–8.45
2
8.55–9.40
3
9.50–10.35
4
10.55–11.40
5
12.00–12.45
6
12.55–13.40
7
13.50–14.35
Pamokų laikas


Kodėl aš noriu mokytis šioje mokykloje?