">
Informacija moksleivių tėveliams


Dėl mokinių maitinimo progimnazijos valgykloje

Informuojame mokinius ir jų tėvelius dėl maitinimosi progimnazijos valgykloje!
po 3 pamokų nemokamus pietus valgo 1–5 klasių mokiniai,
po 4 pamokų nemokamus pietus valgo 6–8  klasių mokiniai.
Po 2, po 3, po 4 ir po 5 pamokų mokiniai gali nusipirkti pietus už pinigus (po to,  kai išduodamas maistas, valgantiems nemokamus pietus).
Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos 20 dienų valgiaraštis (11 m. ir vyresni vaikai)
Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos 20 dienų valgiaraštis (6-10 m. vaikai)

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO, 2011 m. lapkričio 11 d. Nr. V-964Tėvų švietimas©Antano Vienuolio progimnazija
2015 www.avienuolis.anyksciai.lm.lt
Puslapis atnaujintas 2015-09-10

Antano Vienuolio progimnazijos  2017-2018 m. m. veiklos prioritetai:

1. Pozityvus socialinis ir emocinis klimatas mokykloje.
2. Individuali mokinio pažanga.

Antano Vienuolio progimnazijos 2017-2018 m. m. tikslai ir uždaviniai:

1.    Kurti pozityvią socialinę ir emocinę aplinką puoselėjant vertybinėmis nuostatomis ir susitarimais pagrįstą mokyklos kultūrą:

1.1.     užtikrinti prevencinių programų, skatinančių mokinių pozityvų elgesį, vykdymą;
1.2.     teikti kryptingą pagalbą mokiniams, tėvams, mokytojams;
1.3.     puoselėti mokyklos tradicijas ir kurti naujas.

2.    Užtikrinti ugdymo kokybę siekiant individualios mokinių pažangos ir pasiekimų gerinimo:

2.1.     kryptingai diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo turinį;
2.2.     plėtoti įvairias inovatyvias ugdymo (si) veiklas;
2.3.     tobulinti mokinio asmeninės pažangos stebėseną, pasiekimų vertinimą ir įsivertinimą;
2.4.     kryptingai siekti mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, mokyklos vadovų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų rūgties;
2.5.     stiprinti bendradarbiavimą ir tikslingai vystyti partnerystes.Pamoka
Laikas
1
8.00–8.45
2
8.55–9.40
3
9.50–10.35
4
10.55–11.40
5
12.00–12.45
6
12.55–13.40
7
13.50–14.35
Pamokų laikas