">
Informacija moksleivių tėveliams


Dėl mokinių maitinimo progimnazijos valgykloje

Informuojame mokinius ir jų tėvelius dėl maitinimosi progimnazijos valgykloje!
po 3 pamokų nemokamus pietus valgo 1–5 klasių mokiniai,
po 4 pamokų nemokamus pietus valgo 6–8  klasių mokiniai.
Po 2, po 3, po 4 ir po 5 pamokų mokiniai gali nusipirkti pietus už pinigus (po to,  kai išduodamas maistas, valgantiems nemokamus pietus).
Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos 15 dienų valgiaraštis (11 m. ir vyresni vaikai)
Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos 15 dienų valgiaraštis (6-10 m. vaikai)
Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos valgiaraštis, mokantiems už maitinimą

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO, 2011 m. lapkričio 11 d. Nr. V-964Tėvų švietimas©Antano Vienuolio progimnazija
2015 www.avienuolis.anyksciai.lm.lt
Puslapis atnaujintas 2015-09-10

2016-2017 m.m. tikslai ir uždaviniai

1.    Užtikrinti ugdymo kokybę siekiant individualios mokinių pažangos ir pasiekimų gerinimo.

1.1.    Kryptingas ugdymo turinio diferencijavimas ir individualizavimas.
1.2.    Mokinio asmeninės pažangos stebėsenos ir pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo sistemos diegimas.
1.3.    Aktyvių mokymo metodų ir formų taikymas.
1.4.    Neformaliojo ugdymo galimybių ir aplinkos plėtojimas.

2.    Kurti mokyklą kaip besimokančią organizaciją.

2.1.Kryptingas mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, mokyklos vadovų kvalifikacijos kėlimas.
2.2.Kolegialaus grįžtamojo ryšio plėtojimas.

         3. Stiprinti bendradarbiavimą ir tikslingai vystyti partnerystę.

3.1. Institucinio bendradarbiavimo stiprinimas.
3.2. Mokyklos ir šeimos iniciatyvų skatinimas.
3.3. Naujų partnerysčių iniciavimas ir kryptingas vystymas.

Pamoka
Laikas
1
8.00–8.45
2
8.55–9.40
3
9.50–10.35
4
10.55–11.40
5
12.00–12.45
6
12.55–13.40
7
13.50–14.35
Pamokų laikas