">
©Antano Vienuolio progimnazija
2015 www.avienuolis.anyksciai.lm.lt

Specialistas
Vardas, pavardė
Darbo  grafikas
Logopedė
Ridita Tveritnevienė
Spec. pedagogė
Dangira Gailevičiūtė
Socialinė pedagogė
Julija Tuskenienė
Spec. pedagogė
Laima Strolienė
Bendruomenės slaugytojas
Domas Jaskūnas
Progimnazijoje dirba specialistai
SOCIALINIO PEDAGOGO TEIKIAMOS PASLAUGOS

       Socialinio pedagogo veiklos tikslas - rūpintis vaiko socialine gerove, padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas taikomas galimybes lavintis, mokytis, augti savarankiškais asmenimis.LOGOPEDO TEIKIAMOS PASLAUGOS

Pagrindiniai Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos logopedės Riditos Tveritnevienės veiklos tikslai ir uždaviniai:
1.    Teikti korekcinę logopedinę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.
2.    Nustatyti, įvertinti  mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius  ugdymo įstaigoje.
3.    Kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, rašymo, skaitymo sutrikimų prevencija.

Mokslo metų pradžioje logopedė įvertina moksleivių kalbėjimo, skaitymo, rašymo bei kitus komunikacijos įgūdžius, pildo kalbos korteles bei skiria korekcinę logopedinę pagalbą. Progimnazijos logopediniame kabinete šiems mokiniams vedamos individualios, pogrupinės (2-4mok.) ir grupinės (5-8mok.) pratybos pagal logopedo sudarytas, specialiojo ugdymo komisijos aprobuotas bei progimnazijos direktorės patvirtintas programas.
         Logopedė dirba Specialiojo ugdymo komisijoje, įvertina moksleivių specialiuosius ugdymosi poreikius, ruošia dokumentus komisijos posėdžiams bei Pedagoginei- psichologinei tarnybai.
Progimnazijos logopedė:
-    konsultuoja pedagogus, dirbančius su specialiųjų poreikių moksleiviais;
-     padeda sudaryti individualias, modifikuotas, adaptuotas dalykų mokymo programas;
-     rengia atmintines, rekomendacijas praktiniam darbui.;
-    konsultuoja rajono mokytojus, moksleivius;
-    konsultuoja moksleivių tėvus, globėjus, kitus bendruomenės narius kalbos ugdymo klausimais;
-    siunčia moksleivius, turinčius kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, pas gydytojus konsultacijai, tyrimui, gydymui.
Progimnazijos logopediniame kabinete kaupiama metodinė medžiaga, vaizdinės ir metodinės priemonės;
-    smulkiajai motorikai lavinti;
-    garsų tarimo mokymui ir įtvirtinimui;
-    klausos dėmesiui lavinti;
-     girdimajam suvokimui lavinti;
-     foneminei klausai lavinti,;
-    garsų analizės ir sintezės įgūdžiams sudaryti;
-     kalbos gramatiniam taisyklingumui ugdyti;
-     žodynui tikslinti ir plėsti;
-    rišliajai kalbai ugdyti;
-    pažintinei veiklai ugdyti;
-    dėmesiui, atminčiai lavinti.
Logopedė nuolat kelia kvalifikaciją, dalyvauja progimnazijoje, rajone, respublikoje organizuojamuose  seminaruose, kursuose, mokymuose, projektuose, parodose.
SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ TEIKIAMOS PASLAUGOS PROGIMNAZIJOJE
IR UŽ JOS RIBŲ

    Specialiosios pedagogės: Dangira Gailevičiūtė, Laima Strolienė.
      Specialiųjų pedagogų teikiamų paslaugų pagrindinis tikslas - didinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio mokinio (vaiko) ugdymosi veiksmingumą.
      Mokslo metų pradžioje specialieji pedagogai atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programas bei įvertina pažangą progimnazijoje ar, esant žymiai ribotam mokinio mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės, - mokinio namuose. 
      Pataria mokytojams, kaip pritaikyti Bendrąsias  ugdymo programas, atitinkančias specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių poreikius bei galimybes,  jas modifikuojant ir adaptuojant.
       Padeda specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdami į kiekvieno specialiųjų ugdymo poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.    
      Bendradarbiauja su mokytojais, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, progimnaziją aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais.
      Teikia rekomendacijas, metodinę pagalbą pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo, techninės pagalbos ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.
      Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.
     Šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja progimnazijos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.
     Vykdo kitus progimnazijos direktoriaus pavedimus, susijusius su specialiojo pedagogo pareigomis, ir atlieka kitus netiesioginius su mokiniais darbus, kuriuos įsakymu nustato progimnazijos direktorius, suderinęs su mokytojų taryba ir specialiuoju pedagogu.
      Specialieji pedagogai atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą, korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą ir specialiųjų poreikių mokinių saugumą, sveikatą ir gyvybę savo darbo metu.
    Dalyvauja progimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje. Taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves. Kaupia metodinę, vaizdinę medžiagą.SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO TEIKIAMOS PASLAUGOS

1.    Sveikatinimo veiklos konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų tėvams teikimas ir informacinės medžiagos mokinių sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais kaupimas.
2.    Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.
3.    Sveikatinimo projektų rengimas ir dalyvavimas juos rengiant.
4.    Mokyklos aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas,;
5.    Pagalba kūno kultūros mokytojams, komplektuojant fizinio lavinimo grupes, informacijos dėl mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose teikimas kūno kultūros mokytojams.
6.    Informacija apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas, informacijos apibendrinimas ne rečiau vieną kartą metuose;
7.    Asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijų dėl mokinių sveikatos klasės auklėtojui;
8.    Lėtinių ligų rizikos veiksnių nustatymas;
9.    Dalyvavimas mokyklos prevencinio darbo grupėje;
10.    Pagalba organizuojant mokinių imunoprofilaktiką;
11.    Informacijos visuomenės sveikatos centrui apskrityje teikimas, įtarus užkrečiamąją ligą ar apsinuodijimą;
12.    Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra, skatinant sveiką mitybą;
13.    Med. pagalbos teikimas ir koordinavimas.
Sveikatos priežiūros specialisto veiklos planas

Progimnazijoje dirbančių specialistų teikiamos paslaugos

 
 
 
 
Pamoka
Laikas
1
8.00–8.45
2
8.55–9.40
3
9.50–10.35
4
10.55–11.40
5
12.00–12.45
6
12.55–13.40
7
13.50–14.35
Pamokų laikas


Kodėl aš noriu mokytis šioje mokykloje?