">
Informacija mokytojams, klasių auklėtojams

Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos 2019-2020 m.m. prioritetai:

1.    Saugi, susitarimais pagrįsta mokymo(si) aplinka .
2.    Individuali mokinio pasiekimų pažanga ir asmenybės ūgtis.

Antano Vienuolio progimnazijos 2019-2020 m.m. tikslai ir uždaviniai

1.    Stiprinti kiekvieno mokyklos bendruomenės nario asmeninę atsakomybę už susitarimais pagrįstą saugią mokymo(si) aplinką:
1.1.    Užtikrinti LIONS QUEST socialinio emocinio ugdymo programų vykdymą;
1.2.    Kurti veiklią, iniciatyvią mokinių savivaldą;
1.3.    Stiprinti bendruomeniškumą ir bendradarbiavimą organizuojant progimnazijos renginius, projektus ir akcijas.
1.4.    Plėtoti neformaliojo švietimo galimybes.

2.    Tobulinti pamokos kokybę susitariant su mokiniais ir tėvais siekiant kiekvieno mokinio pažangos:
2.1.    Tikslingai taikyti inovatyvius ir interaktyvius ugdymo metodus ir priemones;
2.2.    Kryptingai ir nuosekliai siekti mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, vadovų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ūgties;
2.3.    Ugdyti mokinių kritinį mąstymą naudojant  Apribojimų teorijos (TOC) metodus.©Antano Vienuolio progimnazija
2015 www.avienuolis.anyksciai.lm.lt

Pamoka
Laikas
1
8.00–8.45
2
8.55–9.40
3
9.50–10.35
4
10.55–11.40
5
12.00–12.45
6
12.55–13.40
7
13.50–14.35
Pamokų laikas


Kodėl aš noriu mokytis šioje mokykloje?