">
Informacija mokytojams, klasių auklėtojams


Antano Vienuolio progimnazijos  2017-2018 m. m. veiklos prioritetai:

1. Pozityvus socialinis ir emocinis klimatas mokykloje.
2. Individuali mokinio pažanga.

Antano Vienuolio progimnazijos 2017-2018 m. m. tikslai ir uždaviniai:

1.    Kurti pozityvią socialinę ir emocinę aplinką puoselėjant vertybinėmis nuostatomis ir susitarimais pagrįstą mokyklos kultūrą:

1.1.     užtikrinti prevencinių programų, skatinančių mokinių pozityvų elgesį, vykdymą;
1.2.     teikti kryptingą pagalbą mokiniams, tėvams, mokytojams;
1.3.     puoselėti mokyklos tradicijas ir kurti naujas.

2.    Užtikrinti ugdymo kokybę siekiant individualios mokinių pažangos ir pasiekimų gerinimo:

2.1.     kryptingai diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo turinį;
2.2.     plėtoti įvairias inovatyvias ugdymo (si) veiklas;
2.3.     tobulinti mokinio asmeninės pažangos stebėseną, pasiekimų vertinimą ir įsivertinimą;
2.4.     kryptingai siekti mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, mokyklos vadovų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų rūgties;
2.5.     stiprinti bendradarbiavimą ir tikslingai vystyti partnerystes.©Antano Vienuolio progimnazija
2015 www.avienuolis.anyksciai.lm.lt
Puslapis atnaujintas 2015-09-10
Pamoka
Laikas
1
8.00–8.45
2
8.55–9.40
3
9.50–10.35
4
10.55–11.40
5
12.00–12.45
6
12.55–13.40
7
13.50–14.35
Pamokų laikas