">
Informacija mokytojams, klasių auklėtojamsAntano Vienuolio progimnazijos  2018-2019 m. m. veiklos prioritetai:

1. Saugi, partneryste pagrįsta mokymo(si) aplinka.
2. Individuali mokinio pažanga.

Antano Vienuolio progimnazijos 2018-2019 m. m. tikslai ir uždaviniai:

1.    Stiprinti kiekvieno mokyklos bendruomenės nario asmeninę atsakomybę už vertybinėmis nuostatomis ir susitarimais pagrįstą saugią mokyklos aplinką:

1.1.    Užtikrinti prevencinių programų, skatinančių mokinių pozityvų elgesį, vykdymą;
1.2.    Kurti veiklią mokinių savivaldą siekiant kiekvieno mokinio aktyvumo;
1.3.    Puoselėti mokyklos tradicijas ir kurti naujas;
1.4.    Stiprinti bendruomeniškumą ir bendradarbiavimą organizuojant progimnazijos renginius, akcijas, ilgalaikius projektus.

2.    Tobulinti pamokos kokybę, siekiant mokytojo ir mokinio bendradarbiavimo, orientuoto į  kiekvieno mokinio individualią pažangą:

2.1.    Tikslingai taikyti informacines technologijas, interaktyvų ir inovatyvų mokymą;
2.2.    Kryptingai siekti mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, mokyklos vadovų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ūgties;
2.3.    Diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo turinį siekiant mokinių individualios pažangos augimo;
2.4.    Plėtoti neformalaus ugdymo(si) galimybes.©Antano Vienuolio progimnazija
2015 www.avienuolis.anyksciai.lm.lt
Puslapis atnaujintas 2015-09-10
Pamoka
Laikas
1
8.00–8.45
2
8.55–9.40
3
9.50–10.35
4
10.55–11.40
5
12.00–12.45
6
12.55–13.40
7
13.50–14.35
Pamokų laikas