">
Informacija mokytojams, klasių auklėtojams


2016-2017 m.m. tikslai ir uždaviniai

1.    Užtikrinti ugdymo kokybę siekiant individualios mokinių pažangos ir pasiekimų gerinimo.

1.1.    Kryptingas ugdymo turinio diferencijavimas ir individualizavimas.
1.2.    Mokinio asmeninės pažangos stebėsenos ir pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo sistemos diegimas.
1.3.    Aktyvių mokymo metodų ir formų taikymas.
1.4.    Neformaliojo ugdymo galimybių ir aplinkos plėtojimas.

2.    Kurti mokyklą kaip besimokančią organizaciją.

2.1.Kryptingas mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, mokyklos vadovų kvalifikacijos kėlimas.
2.2.Kolegialaus grįžtamojo ryšio plėtojimas.

         3. Stiprinti bendradarbiavimą ir tikslingai vystyti partnerystę.

3.1. Institucinio bendradarbiavimo stiprinimas.
3.2. Mokyklos ir šeimos iniciatyvų skatinimas.
3.3. Naujų partnerysčių iniciavimas ir kryptingas vystymas.


©Antano Vienuolio progimnazija
2015 www.avienuolis.anyksciai.lm.lt
Puslapis atnaujintas 2015-09-10
Pamoka
Laikas
1
8.00–8.45
2
8.55–9.40
3
9.50–10.35
4
10.55–11.40
5
12.00–12.45
6
12.55–13.40
7
13.50–14.35
Pamokų laikas