">
Sveikiname su naujais mokslo metais! Visiems linkime sėkmės!
©Antano Vienuolio progimnazija
2015 www.avienuolis.anyksciai.lm.lt
Puslapis atnaujintas 2015-09-10
Pamoka
Laikas
1
8.00–8.45
2
8.55–9.40
3
9.50–10.35
4
10.55–11.40
5
12.00–12.45
6
12.55–13.40
7
13.50–14.35
Pamokų laikas


Karjeros ugdymas

        Karjera šiuolaikiniame pasaulyje suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera - tai gebėjimas derinti darbą, mokymąsi, laisvalaikį, skirtingus socialinius vaidmenis ir būti patenkintam pasirinktu gyvenimo keliu.
    Asmens karjera prasideda jau mokykloje, čia dedami svarbūs pamatai tolimesnės karjeros sėkmei, todėl ypač svarbu, kad mokiniui kurti savo karjeros kelią profesionaliai padėtų mokytojai, karjeros specialistai ir tėvai. Padedamas jų, mokinys turėtų mokytis pažinti save, sistemingai įgyti žinias, konstruktyviai žvelgti į ateitį, lavinti gebėjimus,        ugdyti kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, planuoti ateitį bei realizuoti save darbo rinkoje.


KARJEROS UGDYMO KOORDINATORIUS - mokytoja Tatjana Tuskenienė
Ugdymo karjerai koordinatorius mokinius ir tėvus konsultuoja  antradieniais nuo 13.40-14.45 val. (individualios konsultacijos).
Tel. 868214863
Konsultacijos vyksta 5 kabinete

            
               Atmintinė mokiniams, renkantis profesiją. Skaitykite čia
              
  

Dėl intensyvaus technologijų vystymosi per pastaruosius pora dešimtmečių pasaulis globaliai pasikeitė. Šie pokyčiai turėjo ir tebetiri esminės įtakos darbo pasaulio kaitai: kinta darbo pobūdis, pastebima darbo krūvio, atlygio ir darbo vietų dinamika, atsiranda naujo tipo organizacinės struktūros.    

Žmogus, siekiantis rasti  sau vietą šiuolaikiniame darbo pasaulyje, turi sugebėti tikslingai veikti kintančioje situacijoje, atsižvelgiant į rinkos poreikius bei asmenines savirealizacijos tikslus.  Karjeros kompetencijas   žmogus ugdosi visą gyvenimą. 
Mokymosi bendrojo ugdymo mokykloje laikotarpis yra ypatingas karjeros  kompetencijų  įgijimo prasme, nes būtent šiuo laikotarpiu formuojasi asmenybės profesinis kryptingumas, priimami pirmieji karjeros sprendimai. Todėl  bendro lavinimo mokyklose buvo įvesta karjeros ugdymo  programa.  Mūsų progimnazijoje karjeros ugdymo pamokos vyksta per klasės valandėles.  

Planuojama 2016 m.m.  III trmestro veikla

Per III trimestą  karjeros koordinatorius  (mokytoja Tatjana Tuskenienė) praves kiekvienoje klasėje po dvi pamokas.

5-6 klasių mokiniai ugdys savęs pažinimo kompetencijas.

1.    5- tų klasių mokiniai mokysis pažinti karjerai svarbias  asmenybės charakteristikas.
1.1.  Mokinių asmenybės savybių pažinimas karjeros kelio kontekste.  (Šioje temoje siekiama pagrįsti mokinio asmenybės savybių pažinimo svarbą jo karjeros kelyje ir supažindinti su asmenybės savybių pažinimui skirtomis užduotimis). Atliks šias praktines užduotis:  „Archeologo dėžutė“,  „Charakteristika“.
1.2.  Mokinių gabumų (dominuojančio intelekto tipo) įtaka jų karjerai.  (Šioje temoje siekiama atskleisti mokinių dominuojančio intelekto tipo reikšmę jiems renkantis karjeros kelią ir supažindinti su užduotimis padedančiomis geriau pažinti savo gabumus.)     Atliks šias praktines užduotis:  „Gabumų bankas“, „ Svajonių darbas“.   
1.3.  Susipažins su veterinaro ir statybininko profesijomis.

2.    6-tų klasių mokiniai mokysis pažinti  socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis.                                                  
2.1.Mokinių artimosios aplinkos socialinės aplinkos pažinimas ir karjera. (Šioje temoje siekiama mokinių socialinės  aplinkos pažinimo svarbą jiems renkantis karjeros kelią ir supažindinti su užduotimis, skirtomis artimosios socialinės aplinkos pažinimui.) Atliks šis praktines užduotis: „Tinklas“ , „Klasės fotografija“.
2.2.Mokinių asmeninės patirties analizė karjeros planavimo kontekste. (Šioje temoje siekiama atskleisti mokinių asmeninės patirties reikšmę planuojant karjeros kelią ir supažindinti su užduotimis, įgaliojančiomis mokinius analizuoti ir vertinti patirtį karjeros kelio kontekste). Atliks praktinę užduotį „Mūsų patirtis“.
2.3.  Susipažins su slaugytojos ir elektriko  profesijomis.


7-8  klasių mokiniai ugdys karjeros galimybių pažinimo kompetencijas.

3.    7- tų klasių mokiniai mokysis rasti ir efektyviai  naudoti karjeros informaciją.
3.1.Mokimosi stilių įvairovė. (Šios temos tikslas- supažindinti mokinius su įvairiais mokymosi stiliais. Padėti mokiniui nustatyti jo asmeninį mokymosi stilių, nusakyti mokinių asmeninio mokymosi stiliau aktualumą karjeros kontekste).  Atliks šias praktines užduotis: „Turguje pirkau“ , „Mokausi gudriai“.
3.2. Mokinių mokymosi visą gyvenimą kompetencijos ugdymas jų karjeros kelio kontekste. (Šioje temoje siekiama pagilinti žinias apie asmeninio mokymosi stiliaus nustatymą ir jo svarbą siekiant karjeros).  Atliks šias  praktines užduotis: „Mokausi įdomiai“, „Mokymosi būdai“.
3.3.  Susipažins su miškininko, informatiko profesijomis.

4. 8-tų klasių mokiniai mokysis pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes.
4.1. Mokymo įstaigų įvairovė ir tolesnio mokymosi galimybių pažinimo gebėjimų ugdymas. (Šioje temoje siekiama atskleisti mokinių mokymosi galimybių pažinimo ugdymą per mokymosi institucijų įvairovės analizę).  Atliks šią  praktinę užduotį:  „Profesinio mokymo įstaiga, kuri man patinka (galėtų patikti)“.
4.2 .   Darbo pasaulio pažinimo gebėjimų ugdymas.    (Šioje temoje siekiama nusakyti mokinių darbo pasaulio pažinimo gebėjimų plėtros kryptis ir svarbą planuojant karjerą). Atliks šias  praktines užduotis: „Darbo pasaulis“,  „Apie kokį darbą aš svajoju“.
4.3.  Susipažins su  tarptautinių reisų vairuotojo , geležinkelininko profesijomis.