">
Sveikiname su naujais mokslo metais! Visiems linkime sėkmės!
©Antano Vienuolio progimnazija
2015 www.avienuolis.anyksciai.lm.lt
Puslapis atnaujintas 2015-09-10
Pamoka
Laikas
1
8.00–8.45
2
8.55–9.40
3
9.50–10.35
4
10.55–11.40
5
12.00–12.45
6
12.55–13.40
7
13.50–14.35
Pamokų laikas


Karjeros ugdymas

        Karjera šiuolaikiniame pasaulyje suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera - tai gebėjimas derinti darbą, mokymąsi, laisvalaikį, skirtingus socialinius vaidmenis ir būti patenkintam pasirinktu gyvenimo keliu.
    Asmens karjera prasideda jau mokykloje, čia dedami svarbūs pamatai tolimesnės karjeros sėkmei, todėl ypač svarbu, kad mokiniui kurti savo karjeros kelią profesionaliai padėtų mokytojai, karjeros specialistai ir tėvai. Padedamas jų, mokinys turėtų mokytis pažinti save, sistemingai įgyti žinias, konstruktyviai žvelgti į ateitį, lavinti gebėjimus,        ugdyti kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, planuoti ateitį bei realizuoti save darbo rinkoje.


KARJEROS UGDYMO KOORDINATORIUS - mokytoja Tatjana Tuskenienė
Ugdymo karjerai koordinatorius mokinius ir tėvus konsultuoja  antradieniais nuo 13.00-13.45 val. (individualios konsultacijos).
Tel. 868214863
Konsultacijos vyksta 5 kabinete

            
               Atmintinė mokiniams, renkantis profesiją. Skaitykite čia
              
  

Dėl intensyvaus technologijų vystymosi per pastaruosius pora dešimtmečių pasaulis globaliai pasikeitė. Šie pokyčiai turėjo ir tebetiri esminės įtakos darbo pasaulio kaitai: kinta darbo pobūdis, pastebima darbo krūvio, atlygio ir darbo vietų dinamika, atsiranda naujo tipo organizacinės struktūros.    

Žmogus, siekiantis rasti  sau vietą šiuolaikiniame darbo pasaulyje, turi sugebėti tikslingai veikti kintančioje situacijoje, atsižvelgiant į rinkos poreikius bei asmenines savirealizacijos tikslus.  Karjeros kompetencijas   žmogus ugdosi visą gyvenimą. 
Mokymosi bendrojo ugdymo mokykloje laikotarpis yra ypatingas karjeros  kompetencijų  įgijimo prasme, nes būtent šiuo laikotarpiu formuojasi asmenybės profesinis kryptingumas, priimami pirmieji karjeros sprendimai. Todėl  bendro lavinimo mokyklose buvo įvesta karjeros ugdymo  programa.  Mūsų progimnazijoje karjeros ugdymo pamokos vyksta per klasės valandėles.  

Planuojama 2017 m.m.  III trmestro veikla

Per I trimestą  karjeros koordinatorius  (mokytoja Tatjana Tuskenienė) praves kiekvienoje klasėje po dvi pamokas.

5-6 klasių mokiniai ugdys karjeros galimybių pažinimo kompetencijas.

1.    1.  5- tų klasių mokiniai mokysis rasti ir efektyviai  naudoti karjeros informaciją .
1.1.  Mokinių karjeros informacijos paieškos galimybių ugdymas. (Šios temos tikslas- pagrįsti mokinių  informacijos galimybių ugdymo sąsajas su sėkmingu karjeros planavimu.)   Atliks šias praktines užduotis „Karjeros informacinės sritys“,  „Informacinis interviu“, „Informacijos paieška: kaip ir kur?“  
1.2.  Mokinių gebėjimo taikyti informacijos paieškos etapus ugdymas. (  Šios temos tikslas – apibūdinti mokinių  informacijos paieškos etapų taikymo galimybes ugdymo procese.)   Atliks šias praktines užduotis: „Raktinis žodis“, „Bylos pavadinimas“.  
1.3. Aplankys Anykščių miesto įstaigas.

2.   2.   6-tų klasių mokiniai mokysis pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes.                                    
2.1.  Mokinių mokymosi visą gyvenimą kompetencijos ugdymas jų karjeros kelio kontekste. (Šioje temoje siekiama pagilinti žinias apie asmeninio mokymosi stiliaus nustatymą ir jo svarbą siekiant karjeros.) Atliks šias  praktines užduotis: „ Mokausi įdomiai“, „Mokymosi būdai“.
2.2. Asmeninio mokymosi stiliaus reikšmė karjeros kelyje. (Šioje temoje siekiama atskleisti, kas yra asmeninis mokymosi stilius ir kodėl svarbu  jį atpažinti bei taikyti.). Atliks šias  praktines užduotis: „Kaip aš priimu informaciją“,  žaidimas „Aš skrendu į Mėnulį“.
2.3.  Aplankys Anykščių miesto įstaigas.

7-8  klasių mokiniai ugdys karjeros planavimo kompetencijas.

3.  7 - tų klasių mokiniai mokysis pažinti kintantį darbo pasaulį.
3.1. Mokymosi įstaigų įvairovė ir tolesnio mokymosi galimybės. (Mokiniai sužinos apie mokymosi įstaigų įvairovę.   Analizuos, kur galima įsigyti profesiją arba toliau mokytis.) Atliks šią praktinę užduotį: „ Kur aš galėčiau mokytis“.
3.2.  Kas vyksta darbo pasaulyje? (Šios temos tikslas – nusakyti mokinių darbo pasaulio pažinimo gebėjimų plėtros kryptis ir svarbą planuojant karjerą.) Atliks  šią praktinę užduotį „Mūsų mokyklos darbuotojai“.
3.3.  Susipažins su viešojo maitinimo įstaigų ir  telekomunikacijų specialisto profesijomis.

4.   8 - tų klasių mokiniai mokysis kelti karjeros ir gyvenimo tikslus.
4.1. Asmeninė ateitie vizija. (Šios temos tikslas – padėti mokiniams išsiaiškinti, kaip ateities vizija dera su mokinio asmenybės savybėmis.) Atliks šią užduotį: „Mano karjeros kelio vizija“.
4.2.  Mano gyvenimo ir karjeros tikslai. (Šios temos tikslas – padėti mokiniams suprasti, kaip iš ateitis vizijos gimsta gyvenimo ir karjeros tikslai. Išmokyti mokinius formuluoti savo tikslus.) Atliks šią praktinę užduotį: „Mano artimi tikslai ir tolimesnės svajonės“.
4.3. Susipažins su baldų ir medienos dirbinių specialisto ir IT inžinieriaus profesijomis.