">
©Antano Vienuolio progimnazija
2015 www.avienuolis.anyksciai.lm.lt

Pamoka
Laikas
1
8.00–8.45
2
8.55–9.40
3
9.50–10.35
4
10.55–11.40
5
12.00–12.45
6
12.55–13.40
7
13.50–14.35
Pamokų laikas
Erasmus+KA2 strateginių partnerysčių projektas „Mokyklos ir tėvų partnerystė tvariam švietimui''/School And Parents Partneship For A Sustainable Education

2017-2019 m. Anykščių Antano Vienuolio progimnazija vykdys Erasmus+KA2 strateginių partnerysčių projektą „Mokyklos ir tėvų partnerystė tvariam švietimui''/School And Parents Partneship For A Sustainable Education.
Projektą finansuoja Europos Komisija Erasmus+ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.
Dalyvauja:
Ceip Cervantes Vila-Real, Ispanija (koordinatoriai)
Diaconu Coresi, Fieni, Rumunija (partneriai)
Anykščių Antano Vienuolio progimnazija, Lietuva (partneriai)

Sudaryta progimnazijos koordinacinė grupė projekto veikloms koordinuoti ir vykdyti: Danutė Mažvylienė, Asta Oznanskienė, Raimonda Narbutienė, Audra Steponavičiūrė, Jolita Karosienė, Skaidrutė Kvietkauskienė.
Vienas iš projekto tikslų yra kurti mokyklos ir tėvų partnerystę grįstą bendravimu, bendradarbiavimu, į(si)traukimu ir atsakomybės pasidalijimu.
Planuojame  sukurti projekto logotipą, lankstinuką, kalendorių, šeimos albumus, brošiūras gerosios patirties sklaidai. Trijų projekte dalyvaujančių mokyklų mokiniai ir mokytojai turės galimybę dalyvauti bendruose užsiėmimuose.
Informaciją talpinsime eTwinning platformoje ir progimnazijos tinklapyje.

Apie kontaktinius vizitus Ispanijoje ir Rumunijoe skaitykite čia.

ERASMUS+KA1 projektas „Mokinių kritinio mąstymo ugdymas su TOC (Apribojimų teorijos) įrankiais“ /The education of student's critical thinking with the help of TOC (Theory of Constrains) tools

    Mokinių kritinio mąstymo ugdymas su TOC įrankiais (metodinė medžiaga mokytojams ir klasių auklėtojams)

    2017 m. rugsėjo 1 d. pradėjome vykdyti Europos Komisijos finansuojamą ERASMUS+KA1 projektą  „Mokinių kritinio mąstymo ugdymas su TOC (Apribojimų teorijos) įrankiais“ Nr. 2017-1-LT01-KA101-034922. Jo trukmė - 12 mėn.
Esame vienintelė mokykla Lietuvoje, kurios 22 mokytojai yra išklausę pedagogės ir lektorės iš Olandijos Petros Pouw-Legene mokymų kursą „Kritinio mąstymo ugdymas, problemų ir konfliktų sprendimas naudojant TOC (Apribojimų teorijos) įrankius“  ir turime sertifikatą, kuris leidžia mokykloje mokinių ugdymui naudoti TOC (Apribojimų teorijos) įrankius. Dalis mokytojų naudoja juos kai kurių dalykų mokyme bei klasės auklėtojo veiklose.
    Norime taikyti TOC (Apribojimų teorijos) metodikos įrankius ugdymo procese, naudoti jos įrankius mokinių kritinio mąstymo ugdymui bei elgesio korekcijai. Šio projekto tikslas - tobulinti mokytojų žinias ir įgūdžius, įgyti kompetencijų, leidžiančių nuolat ugdymo procese naudoti TOC (Apribojimų teorijos) įrankius siekiant mokinių pažangos, konfliktų sprendimų ir socialinių emocinių  kompetencijų tobulinimo.
    2017 m. rugsėjo 11 d. direktoriaus įsakymu Nr.V-131 sudaryta koordinacinė grupė projekto veikloms vykdyti:
     2017 m. lapkričio 5-11 d. ši pedagogų grupė vyksta į  Niepubliczne  Gymnazjum Thinking Zone Gdansk (Lenkija) darbo stebėjimo vizitui. Jo metu mūsų mokyklos mokytojams vyks seminarai ,susitikimai su Lenkijos pedagogais, jie lankysis pamokose, planuojama pamoka muziejuje, tai pat aplankys Gdansko apylinkėse esančią pradinę mokyklą.
    Sugrįžus planuojama išbandyti TOC (Apribojimų teorijos) įrankius mūsų mokykloje, paruoši metodinę priemonę. Projekto pabaigoje planuojame seminarą rajono pedagogams apie TOC (Apribojimų teorijos) metodikos įrankių taikymą ugdymo procese.
    Informaciją apie projekto veiklas skelbsime mokyklos svetainėje, FB paskyroje, „Mobility Tool+“ platformoje.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, projekto koordinatorė  Danutė Mažvylienė
Erasmus+KA2 projektas „Mokykis išmaniai ateities šalyje/Learn Smart in FutureLand“


2018 - 2020 m. Anykščių Antano Vienuolio progimnazija vykdo Erasmus+ KA2 strateginių partnerysčių projektą „Mokykis išmaniai ateities šalyje“. Projektą finansuoja Europos Komisija Erasmus+ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja švietimo mainų paramos fondas.
Dalyvauja:
Sudaryta progimnazijos koordinacinė grupė projekto veikloms koordinuoti ir vykdyti: Asta Laskauskienė, Vilija Gimbutienė, Audronė Jakniūnienė, Kristina Satkevičienė, Violeta Raugalienė.
Tikslas:
Dalintis gerąja patirtimi ir tobulinti pedagogų kompetencijas naudojant skaitmenines technologijas ugdymo procese.
Projekto dalyviai planuoja sukurti  ir išbandyti ugdymo metodus, kuriuose yra naudojamos IRT priemonės. Jie bus naudojami visų mokinių bendriesiems įgūdžiams gerinti, ypač mokiniams, turintiems specialiuosius ugdymo(si) poreikius. Bus sukurta metodika bei vaizdo pamokos ir bendrai naudojami eTwinning platformoje bei YouTube kanale.
Informaciją talpinsime eTwinning platformoje ir progimnazijos tinklapyje.

Apie kontaktinius vizitus skaitykite čiaKodėl aš noriu mokytis šioje mokykloje?
ERASMUS+  bendrojo ugdymo švietimo darbuotojų mobilumo projektas „Inovatyvus mokymas (is) taikant  modelį „SMART“ pedagogų skaitmeninių kompetencijų ir mokinių pasiekimų gerinimui“Norime pasidžiaugti, kad mūsų rengtas ERASMUS+  bendrojo ugdymo švietimo darbuotojų mobilumo projektas „Inovatyvus mokymas (is) taikant  modelį „SMART“ pedagogų skaitmeninių kompetencijų ir mokinių pasiekimų gerinimui“ gavo  15 576 eurų dotaciją. Projektas prasidės rugsėjo 1 dieną ir truks 14 mėnesių.

Projekto tikslas: togbulinant mokytojų skaitmenines kompetencijas gerinti mokinių pasiekumus.

Projekto iniciatyvinė grupė - progimnazijos direktorė Danutė Mažvylienė, matematikos ir informacinių technologijų mokytojos Violeta Raugalienė ir Jurgita Blažienė, anglų kalbos mokytojos Kristina Satkevičienė ir Raimonda Narbutienė.
Projekto grupės nariai vyks į mobilumo vizitus Austrijoje, Ispanijoje, Airijoje ir Kroatijoje.

Apie mobilumo vizitus skaitykite čia