">
©Antano Vienuolio progimnazija
2015 www.avienuolis.anyksciai.lm.lt

Pamoka
Laikas
1
8.00–8.45
2
8.55–9.40
3
9.50–10.35
4
10.55–11.40
5
12.00–12.45
6
12.55–13.40
7
13.50–14.35
Pamokų laikasProgimnazijos facebook puslapis
INFORMACIJOS
nuo 2019-04-02

2019 m. balandžio 3 d. (trečiadienį) mokytojų kambaryje vyks psichologo, šeimos santykių vadovo Vaido Arvasevičiaus paskaita „Paauglystės iššūkiai: kaip išgyventi?“
-    4 pamoka – 6b klasės mokiniai (mokytoja Audra Steponavičiūtė); 
-    5 pamoka  - 7c klasės mokiniai (mokytoja  Svajonė Juodėnaitė)
2019 m. balandžio 3 d. (trečiadienį) 10 val. Kavarsko pagrindinėje mokykloje-daugiafunkci-niame centre vyks rajono pradinių klasių mokinių anglų kalbos konkursas „Smart Kids“. Dalyvauja progimnazijos komanda, mokytoja Dalia Pupštienė
2019 m. balandžio 3 d. (trečiadienį) 10 val. Anykščių regioniniame parke vyks rajono mokinių Gamtotyrinė konferencija. Dalyvauja Povilas Pilinka (7a kl. mokinys), mokytoja Dalia Keibienė
2019 m. balandžio 4 d. (ketvirtadienį)  d. 10 val. mokytojas Valentinas Gudėnas dalyvauja ANYKŠČIAI užrašo naujinimo darbuose. Dalyvauja 8b klasės mokiniai
2019 m. balandžio 6 d. (šeštadienį) vyks respublikinis Č. Kudabos geografijos konkursas. Mokytojos Dalia Keibienė, Skaidrutė Kvietkauskienė
2019 m. balandžio 8 d. (pirmadienį) muzikos mokytoja metodininkė Vilė Mikučionytė veda atvirą muzikos pamoką rajono mokytojams. 1 pamoka, 47 kab., 3b klasė, tema „Sugrįžęs laikas“. Mokytoja Vilė Mikučionytė
2019 m. balandžio 9 d. (antradienį) 4 pamokos metu mokytojų kambaryje vyks 5-8 klasių mokinių mokyklinė istorijos olimpiada. Mokytoja Audra Steponavičiūtė
2019 m. balandžio 10 d. (trečiadienį) 11 val. aktų salėje vyks rajono mokinių rusų kalbos žinovo konkursas. Dalyvauja progimnazijos komanda,  mokytojos Gitana Valančiūnienė, Tatjana Tuskenienė, Gražina Žiliukienė
2019 m. balandžio 11 d. (ketvirtadienį) 9 val. Anykščių švietimo pagalbos tarnyboje vyks 5-8 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiada. Dalyvauja progimnazijos komanda.  spec. pedagogės Laima Strolienė, Dangira Gailevičiūtė, logopedė Ridita Tveritnevienė
2019 m. balandžio 11 d. (ketvirtadienį)13 val. aktų salėje vyks Jaunųjų talentų konkursas. Dalyvauja atrankos nugalėtojai ir 8b klasės mokiniai Mokytojas Valentinas Gudėnas
Nuo 2019 m. vasario 1 d. prasideda apatinės sporto salės remonto darbai. Kūno kultūros pamokos vyksta didžiojoje sporto salėje. Biblioteka dirba ir pamokos kituose kabinetuose vyksta įprasta tvarka. Nuo 2019 m. vasario 15 d. 5-8 klasių mokinių rūbinė yra patalpose prie bufeto. Mokytojai ir mokiniai dirba pagal naujai patvirtintą pamokų tvarkaraštį. Nuo 2019 m. kovo 4 d. biblioteka perkeliame į 45 kab. (muziejaus patalpos). Nuo 2019 m. kovo 4 d. senojo pastato II a. visuose kabinetuose pamokos nevyksta. 
Mokytojai ir mokiniai dirbs pagal naujai patvirtintą pamokų tvarkaraštį.
Kovo mėnuo – Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ. Planuokime veiklas ir klasės valandėles, skirtas patyčių prevencijai. Socialinė pedagogė Irena Gervetauskienė, 1-8 klasių auklėtojai
Ugdymo plėtotės centras pristato interneto svetainę www.mokykla2030.lt Kviečiame naudotis.
Kviečiame naudotis Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro sukurtais specialiaisiais moduliais aukštesniųjų gebėjimų turintiems mokiniams:  Matematikos specialiųjų modulių anotacija, Lietuvių kalbos specialiųjų modulių anotacijaPriemonės tinka 3-4 klasių bei 5-8 klasių matematikos ir lietuvių kalbos pamokoms.
Mokytojų tarybos bei Metodinės tarybos nutarimu vykdoma pamokų stebėsena  „Naujų mokymo metodų – skaitmeninių mokymo priemonių, TOC metodikos įrankių naudojimas siekiant mokinių ugdymo kokybės ir pažangos“. 
Sudaryta koordinacinė grupė Ugdymo plėtotės centro ir Švietimo ir mokslo ministerijos projekto „Informatika pradiniame ugdyme“ veikloms koordinuoti ir vykdyti. Egidijus Šilaika, Asta Laskauskienė, Jurgita Blažienė,  Audronė Jakniūnienė, Asta Grinienė, Vilija Gimbutienė
Sudaryta koordinacinė grupė „Erasmus+KA2 projekto „Mokyklos ir tėvų partnerystė tvariam švietimui“ veikloms koordinuoti ir vykdyti. Asta Oznanskienė, Raimonda Narbutienė, Audra Steponavičiūtė, Jolita Karosienė, Skaidrutė Kvietkauskienė
Mokykloje įgyvendinamas projektas , finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ . Pradinių klasių mokytojams naudotis informacija www.vedlys.smmnuo 2019 m. sausio >>   1  2   3   4
nuo 2018 m. rugsėjo >>   1   2   3  4   5    6    7   8   9   10   11   12
nuo  2018 m. sausio >>    1   2    3    4   5  6   7  8   9    10   11    12    13
SVEIKINAME

1.    Lietuvos nacionalinio muziejaus ir Vinco Kudirkos muziejaus PADĖKA už dalyvavimą Lietuvos moksleivių plakato ir atviruko konkurse „Kovo 11-oji“:
Eglei Raščauskaitei, 5b kl. mokinei;
Matui Niaurai, 5a kl. mokiniui;
Kotrynai Unčiūraitei, 7b kl. ,pkinei;
Indrei Pyragaitei, 5b kl. mokinei;
Urtei Češiūnaitei, 5b klasės mokinei;
Mokytojai Reginai Vincent.

2.    Lietuvos respublikinėje moksleivių etninės kultūros olimpiadoje laimėjus II vietą – Ugnę Taurelytę, 8 a kl. mokinę. 
Mokytojos  Dalia Bernotaitė-Janušienė, Audra Steponavičiūtė.

3.    Rajono 5-8 klasių mokinių lietuvių kalbos viktorinoje „Neieškok žodžio kišenėje“ laimėjus I vietą progimnazijos komanda:
 Dambrauskas Dautartas, 6b kl., Neniškis Titas,7a kl., Burneika Ignas, 7b kl., Laskauskas Vakaris, 7b kl., Volkovas Rokas, 7b kl.
 Spec. pedagogės Dangira Gailevičiūtė, Laima Strolienė, logopedė Ridita Tveritnevienė.


                                                Stažuotėse įgyta patirtis – inovatyvaus ir integralaus ugdymo mokykloje link
2019-04-01

Įgyvendinant Ugdymo plėtotės centro projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (projekto kodas Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001), 2019 metų kovo 25 – 29 dienomis Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje vyko stažuotės „Gamtos mokslų, matematikos ir informacinių technologijų integracija“ ir „3D modeliavimas, dizainas ir spausdinimas“. Trumpalaikių stažuočių Lietuvos mokyklose tikslas – patyrusių mokytojų, dalyvaujančių tarptautiniuose ir respublikiniuose projektuose, rengiančių mokomąsias ir metodines priemones, dalijimasis gerąja patirtimi su Lietuvos mokyklų mokytojais – stažuotojais, norinčiais įgyti naujos patirties ir tobulinti savo dalykines ir bendrąsias kompetencijas.
Matematikos mokytojos ekspertės Jolantos Pacevičienės bei matematikos ir informacinių technologijų mokytojos metodininkės Renatos Janulienės stažuotėse pagal parengtas programas „Gamtos mokslų, matematikos ir informacinių technologijų integracija“ ir „3D modeliavimas, dizainas ir spausdinimas“, skirtas inovatyviems tiksliųjų, gamtos, technologijų ir kitų dalykų mokytojams, norintiems įgyti ar tobulinti tiek integruotų pamokų organizavimo ir vykdymo patirtį, tiek darbo trimatėje aplinkoje įgūdžius, dalyvavau aš ir dar septyni įvairių dalykų mokytojai iš Druskininkų, Kauno, Mažeikių, Šiaulių, Palangos miestų. Mokytojai – stažuotojai gimnazijoje turėjo galimybę susipažinti su mokyklos istorija, mokyklos bendruomene, gimnazijos edukacinėmis aplinkomis ir jų savitumu, dalyvavo mokyklos praktinėje veikloje. Stažuotės metu buvo stebimos ir aptartos naujausiais inovatyviais metodais paremtos atviros pamokos: integruota informacinių technologijų ir dailės pamoka „3D gėlės“; „Žaidžiu ir skaičiuoju“ - interaktyvių grindų sistemos FUNTRONIC panaudojimo galimybės pradiniame ugdyme; integruota matematikos ir anglų kalbos pamoka „Geometrinės figūros“ 3D klasėje; integruota matematikos ir chemijos pamoka “Kiekybinė mišinių sudėtis“ 3D klasėje; integruota matematikos ir lietuvių kalbos pamoka „Lygtys aplink mus“; integruota matematikos ir biologijos pamoka „Sveikos gyvensenos ir mitybos dermė“; pamokos „Sukinių projektavimas SketchUp aplinkoje“; „3D objektų ir aplinkos kūrimas SketchUp aplinkoje“; „Būsto dekoravimas. Įkvepiančios spalvos“; „Erdviniai kūnai“. Taip pat Alytaus šv. Benedikto gimnazijos mokytojai pristatė sukauptą patirtį ir organizuojant neformalaus ugdymo užsiėmimą „3D modeliavimas ir dizainas“ bei Alytaus miesto jaunųjų matematikų būrelio veiklą. Stažuotės metu taip pat vyko edukacijos Alytaus miesto savivaldybėje „Matematikos, gamtos mokslų ir informacinių technologijų mokslų specialistų poreikis Alytaus miesto perspektyvoje ir jauno specialisto galimybės“ bei Alytaus miesto profesinio rengimo centre „ 3D technologijų galimybės ir jų panaudojimas. Programos SolidWorks pristatymas“. Ekskursija „Inžinerinio sektoriaus galimybės“.
Stažuočių Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje metu mokytojai – stažuotojai patobulino informacinių technologijų naudojimo, inovatyvių ugdymo (si) aplinkų ir metodų kūrimo bei mokymo (si) proceso integralumo; profesinio tobulėjimo kompetencijos, kuriomis pasidalins su savo mokyklų mokytojų bendruomenėmis.
Matematikos ir informacinių technologijų mokytoja metodininkė Violeta Raugalienė

Anykščių Antano Vienuolio Progimnazija jau turi naująją, tikrąją direktorę
2019-03-29

Anykščių Antano Vienuolio Progimnazija jau turi naująją, tikrąją direktorę. Laimėjusi konkursą, ja tapo Danute Mažvyliene , daugiau kaip dvidešimt metų dirbanti šioje įstaigoje, puikiai pažįstanti kiekvieną kolegą, išmananti darbo „virtuvės“ reikalus: privalumus ir trūkumus, gebanti įžvelgti problemas ir surasti sprendimo būdus. Linkime sėkmės direktorei, tikime, kad uždėta atsakomybė labai nespaus jos gležnų pečių. — su Danute Mažvyliene.
Šaunioji progimnazijos komanda - Ignas, Vakaris, Dautartas, Rokas ir Titas - laimėjo pirmąją vietą viktorinoje „Neieškok žodžio kišenėje"

SKELBIAMA

Skelbiama atranka biologijos mokytojo pareigoms užimti. Skaitykite plačiau čia
Kodėl aš noriu mokytis šioje mokykloje?